ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π

(και τα αντίστοιχα Χημικών Μηχανικών ή/και Μηχανικών Περιβάλλοντος άλλων Σχολών )

Ανόργανη Χημεία Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αναλυτική Χημεία

Οργανική Χημεία

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)

Μαθηματικά IΙ (Γραμμική Άλγεβρα)

Μαθηματικά IΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών)

Μαθηματικά ΙV (Διαφορικές Εξισώσεις)

Φυσική Ι

Φυσική ΙΙ

Δομή και Καταστάσεις της Ύλης

Τεχνικό Σχέδιο

Τεχνική Μηχανική

Θερμοδυναμική Ι

Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA)

Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών

Φαινόμενα Μεταφοράς II - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ

Μηχανική Πολυμερών

Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Βιοχημική Μηχανική

Ενεργειακές Τεχνολογίες

Ρύθμιση Διεργασιών

Σχεδιασμός I

Σχεδιασμός ΙΙ

Περιβαλλοντική Μηχανική

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων

Προχωρημένη Ρευστομηχανική

ΧΗΜΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

(και τις αντίστοιχες Χημείες ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ όλων των άλλων Πανεπιστημίων)

Αναλυτική Χημεία Ι

Ανόργανη Χημεία Ι

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

Οργανική Χημεία Ι

Οργανική Χημεία ΙΙ

Φυσικοχημεία

Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ

Φαρμακευτική Χημεία ΙV

Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ

ΧΗΜΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΚΠΑ

(και τις αντίστοιχες Χημείες Τμημάτων Χημείας όλων των άλλων Πανεπιστημίων)

Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι

Ανόργανη Χημεία Ι (Εργαστήριο)

Ανόργανη Χημεία ΙΙ (Μάθημα)

Ανόργανη Χημεία ΙΙ (Εργαστήριο)

Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι

Ανόργανη Χημεία Ι (Εργαστήριο)

Ανόργανη Χημεία ΙΙ (Μάθημα)

Ανόργανη Χημεία ΙΙ (Εργαστήριο)

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ (Μάθημα)

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ (Εργαστήριο)

Αναλυτική Χημεία (Μάθημα)

Αναλυτική Χημεία (Εργαστήριο)

Φυσικοχημεία Ι

Φυσικοχημεία ΙΙ (Μάθημα)

Φυσικοχημεία ΙΙ (Εργαστήριο)

Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Μάθημα)

Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Εργαστήριο)

Οργανική Ι

Οργανική ΙΙ (Μάθημα)

Οργανική ΙΙ (Εργαστήριο)

Οργανική ΙΙΙ (Μάθημα)

Οργανική ΙΙΙ (Εργαστήριο)

Φασματοσκοπία

Ενόργανη Ανάλυση Ι

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ