ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εργασίες

To φοιτητικό φροντιστήριο «ακτίς» με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αξιοπιστία παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών (ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ). Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας καθοδηγούν, συμβουλεύουν και εποπτεύουν τις μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών/τριών που σπουδάζουν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Παρέχουμε on line συμβουλευτικές υπηρεσίες υπό τύπου μαθημάτων σε μεταπτυχιακές – διπλωματικές εργασίες στο θεωρητικό επίπεδο, στο ερευνητικό επίπεδο (Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα), στην διόρθωση, στην επιμέλεια, στην μορφοποίηση και στον βιβλιογραφικό εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών εργασιών. Βοηθάμε τον φοιτητή/τρια να ακολουθήσει με συνέπεια τον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών του κάθε τμήματος και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας του.

Παρουσιάσεις

Στο πλαίσιο της υλοποίησης μια εργασίας εντάσσεται και η παρουσίαση της είτε σε φοιτητικό κοινό είτε σε επιβλέποντες καθηγητές. Το φροντιστήριο «ακτίς» αναλαμβάνει να σας κατευθύνει για την πλήρη προετοιμασία της παρουσίασης της εργασίας σας σε powerpoint.

Σκοπός της παρουσίασης της εργασίας σας (Powerpoint) είναι η ουσιαστική και εύληπτη έκθεση των πιο βασικών σημείων της εργασίας. Δεν απαιτούνται πυκνά νοήματα, εκτιμάται θετικά η παράθεση γραφημάτων και σχημάτων και τα ευσύνοπτα κείμενα.

Παρέχονται κατευθύνσεις για την επιλογή των χρωμάτων και τον εικαστικό συνδυασμό. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον φοιτητή / τρια, που ταυτόχρονα μαθαίνει την χρήση του power point. Πέραν αυτών, μπορούμε να σας προτείνουμε και επιπλέον υλικό για να υποστηρίξετε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση την παρουσίαση σας, όπως τέλος, να σας βοηθήσουμε να ετοιμάσετε σχετικό ενημερωτικό υλικό για να μοιράσετε στο ακροατήριο σας (handouts), εφόσον είναι εφικτό.