ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εργασίες

To φοιτητικό φροντιστήριο «ακτίς» με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αξιοπιστία αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών (ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ). Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας καθοδηγούν, συμβουλεύουν και εποπτεύουν τις μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών/τριών που σπουδάζουν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε μεταπτυχιακές – διπλωματικές εργασίες τόσο στο θεωρητικό όσο και ερευνητικό επίπεδο (Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα). Όλες οι εργασίες που υλοποιούνται είναι πρωτότυπες και δίνονται χρονοδιαγράμματα για τμηματικές παραδόσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε την διόρθωση, την επιμέλεια, την μορφοποίηση και τον βιβλιογραφικό εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών εργασιών. Ακολουθούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών του κάθε τμήματος και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του εκάστοτε επόπτη της μεταπτυχιακής εργασίας σας.

Παρουσιάσεις

Στο πλαίσιο της υλοποίησης μια εργασίας εντάσσεται και η παρουσίαση της είτε σε φοιτητικό κοινό είτε σε επιβλέποντες καθηγητές. Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο «ακτίς» αναλαμβάνει πλήρως την προετοιμασία της παρουσίασης της εργασίας σας σε powerpoint.

Σκοπός της παρουσίασης της εργασίας σας (Powerpoint) είναι η ουσιαστική και εύληπτη έκθεση των πιο βασικών σημείων της εργασίας. Δεν απαιτούνται πυκνά νοήματα, εκτιμάται θετικά η παράθεση γραφημάτων και σχημάτων και τα ευσύνοπτα κείμενα.

Η επιλογή των χρωμάτων και ο εικαστικός συνδυασμός γίνεται σε συνεργασία με τον φοιτητή / τρια. Εκτός από την υλοποίηση της παρουσίαση της εργασίας σας σε Powerpoint, σας παρέχουμε και επιπλέον υλικό για να υποστηρίξετε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση την παρουσίαση σας, όπως τέλος, σας ετοιμάζουμε σχετικό ενημερωτικό υλικό για να μοιράσετε στο ακροατήριο σας (handouts), εφόσον είναι εφικτό.