ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Προπτυχιακές - Προσθετικές - Απαλλακτικές - Πτυχιακές Εργασίες

Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο «ακτίς» αναλαμβάνει υπεύθυνα και μεθοδικά την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών για όλα τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΕΙ – ΤΕΙ), για κολλέγια, για ΙΕΚ και για Ξένα Πανεπιστήμια. Παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη τόσο στην ολική εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών όσο και σε επιμέρους σημεία που δυσκολεύουν τους φοιτητές / τριες.

Σε πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ δίνονται υποχρεωτικές ή προαιρετικές προπτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο εξαμηνιαίων μαθημάτων, τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και με βαθμολογικές αξιώσεις χάρη στους έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες μας. Επίσης, πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές δίνουν στους φοιτητές, προσθετικές εργασίες με τις οποίες μπορούν να κερδίσουν πρόσθετο βαθμό στην τελική εξέταση του μαθήματος οπότε οι φοιτητές να έχουν λιγότερο άγχος στις εξετάσεις. Τέλος, παρέχουμε υποστήριξη και στην υλοποίηση απαλλακτικών εργασιών με τις οποίες οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση του μαθήματος και είθισται να είναι εργασίες υψηλών απαιτήσεων.

Η ολοκλήρωση των σπουδών επισφραγίζεται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας η οποία είναι υποχρεωτική στα ΤΕΙ και σε μερικά ΑΕΙ. Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο «ακτίς» με την χρόνια εμπειρία του και τους εξειδικευμένους καθηγητές αναλαμβάνει πλήρως όλη την διαδικασία για την εκπόνηση και την υποβολή των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών / τριών. Ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές που ορίζει ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών του κάθε τμήματος με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του εκάστοτε επιβλέποντα και κατ’ επέκταση οι πτυχιακές εργασίες να αξιολογούνται με υψηλούς βαθμούς.

Οδηγοί Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών